Voorwaarden

AVG &

Algemene Voorwaarden

AVG

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hondenservice Dogpassion (hierna Dogpassion)  verwerkt van cursisten, deelnemers of andere ge├»nteresseerden.


Als je deelneemt aan een activiteit georganiseerd door Dogpassion, of om een andere reden persoonsgegevens verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: MArjolein Rietkerken, eigenaar van Hondenservice Dogpassion Kvk: 24472338


2. Welke gegevens verwerkt en voor welk doel verwerkt Dogpassion

2.1 In het kader van de inschrijving voor deelname aan een cursus en/of workshop worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam b) Woonplaats c) telefoonnummer d) e-mailadres,


2.2 Dogpassion verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over de lessen en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,

b) Je naam,emailadres  en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Dogpassion


2.3 Je naam, emailadres en telefoonnummer worden tot een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te informeren over het aanbod van Dogpassion


E-mail berichtgeving

Dogpassion kan je naam en e-mailadres gebruiken om je de nieuwsbrief met informatie over activiteiten georganiseerd door Dogpassion te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.


Voor de verwerking van de persoonsgegevens voor de mailing van de nieuwsbrieven en het versturen van facturen maakt Dogpassion gebruik van diensten van derden, de zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst, welke eveneens voldoet aan de AVG-wetgeving


3. Bewaartermijnen

Indien u lager dan een jaar niet heeft deelgenomen aan activiteiten georganiseerd door Dogpassion, worden uw gegevens verwijderd. Opnieuw aanmelden kan ten aller tijden.


4. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.


Algemene Voorwaarden

Met inschrijven van een cursus gaat u als cursist zijnde, akkoord met de algemene voorwaarden van Hondenschool Dogpassion.

Indien er wijzigingen of aanvullingen zijn op de algemene voorwaarden, zullen deze op de website (www.dogpassion.nl) worden aangekondigd.


1. De overeenkomst

1.1  De overeenkomst met Dogpassion komt tot stand op het moment dat het volledig ingevulde inschrijfformulier door Dogpassion is ontvangen en aan de klant een bevestiging is gezonden (al dan niet digitaal).

1.2 Indien de cursist minderjarig is, is toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige vereist.

1.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de betreffende cursus


2 Inschrijving en betaling

2.1 Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus.

2.2 De verzonden factuur dient binnen 10 dagen, doch uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de cursus, voldaan te worden

2.3 Indien de cursist niet op de afgesproken lesdata aanwezig kan zijn, zal er geen restitutie plaatsvinden. De cursist heeft echter wel de mogelijkheid, na overleg en goedkeuring van Dogpassion, haar les aan derden verkopen, mits hier geen winst op gemaakt wordt


3. Aansprakelijkheid

3.1  De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de hondenschool, haar medewerkers en de locatie waar de les plaatsvindt. Deelname aan de lessen is geheel op eigen risico

3.3 Indien het bekend is bij de eigenaar van de hond, dat de hond agressief richting mensen en/of honden is, dienst dit voor aanvang van de les besproken te zijn. In overleg met Dogpassion wordt besloten of de hond deel kan nemen aan de groepsles en welke voorwaarden hieraan gesteld zullen worden. Indien blijkt dat de hond een groepsles mentaal niet aankan, dan heeft Dogpassion het recht de hond op de volgende les te weigeren. restitutie van de resterende lessen zal in dat geval plaatsvinden


4.Cursus

4.1 De lesdata van de cursus worden van te voren bekend gemaakt. Indien de cursist niet aanwezig kan zijn, zal er geen restitutie plaatsvinden. De cursist heeft, in overleg en goedkeuring van Dogpassion, de mogelijkheid haar les te ruilen, of zonder winst te verkopen aan een andere cursist van Dogpassion

4.2 Indien Dogpassion besluit dat een les geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld door ziekte, extreem weer of andere overmachtsituaties, zal er een inhaalles worden gepland. Indien de cursist hierbij niet aanwezig kan zijn, vervalt de mogelijkheid op inhalen van de les.

4.3 Indien een hond zichtbaar ziek is bij aanvang van een les, heeft Dogpassion het recht de hond te weigeren zonder recht op restitutie.

4.4 Slipkettingen, prikbanden, elektrische halsbanden en andere fysieke correctiemiddelen zijn niet toegestaan.

4.5 Honden blijven tijdens de les aangelijnd, tenzij de instructeur anders aangeeft.


5. Besloten workshops

5.1 De betaling van een besloten workshop dient uiterlijk 3 weken voor aanvang voldaan te zijn. Indien de betaling niet binnen is, binnen de gestelde periode, zal de reservering worden geannuleerd.

5.2 Annulering van een besloten workshop kan kosteloos tot uiterlijk 3 weken van te voren, indien de workshop korter dan 3 weken van te voren wordt geannuleerd, zal er geen restitutie meer plaatsvinden.


6. Recreatief speuren / zoeken

6.1 Alle mantrail- en detectie lessen binnen Dogpassion worden aangeboden op recreatief niveau. Een cursist en diens hond zijn in geen geval in de positie om zich te mengen in zoekingen naar personen, dieren of goederen, georganiseerd door overheid of particulieren. Indien cursist zich hierin toch mengt,kan Dogpassion de cursist voor volgende activiteiten uitsluiten. Restitutie van evt lopende cursus zal in dat geval niet gerstitueerd worden.